Wróć na
aktualizacja

Regulamin O2

Podziel się

Regulamin korzystania z serwisu o2.pl.

bCHMhwmZ

Regulamin korzystania z serwisu o2.pl.

I. Postanowienia ogólne.
Administratorem serwisu o2.pl jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000580004, o kapitale zakładowym 317.957.850,- złotych, posiadająca NIP 527-26-45-593, REGON 142742958 (zwana dalej „Administratorem”). Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.
Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
użytkownik – osoba korzystająca z serwisu o2.pl, niezależnie od umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
serwis o2.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie o2.pl, składających się na serwis o2.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.o2.pl/. Serwis o2.pl jest platformą internetową umożliwiającą dostęp do stron, serwisów i treści Administratora, innych podmiotów, oraz użytkowników.
serwery Administratora – serwery Administratora, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis o2.pl.
II. Zasady korzystania z serwisu o2.pl.

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu o2.pl umożliwiającego użytkownikom między innymi nieodpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w serwisie oraz w innych serwisach internetowych administrowanych przez Administratora lub podmioty powiązane z Administratorem, oraz nieodpłatne umieszczanie m.in. określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, linków lub innych treści, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu o2.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.
 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie prawa do serwisu o2.pl, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują Administratorowi.
 5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu o2.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności: -przeglądać serwis, w tym treści pochodzące od Administratora, jak również od innych podmiotów, a także opinie, komentarze umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników, -zamieszczać w serwisie określone wypowiedzi, opinie, komentarze, linki lub inne treści zgodnie z dostępna funkcjonalnością serwisu o2.pl, -umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, serwisu Facebook) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu o2.pl.
 6. Warunkiem korzystania z serwisu o2.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu o2.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu o2.pl polegające na umieszczaniu w Serwisie określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści w serwisie o2.pl oraz jest władny udzielić Administratorowi określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 7. Serwis o2.pl może zawierać odniesienia (również interaktywne) do serwisu videostar.pl. Materiały serwisu videostar.pl stanowią usługę świadczoną przez operatora serwisu videostar.pl – Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. F. Nullo 2, 00-486 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034. Aby nieodpłatnie korzystać z tej usługi użytkownik powinien posiadać status „zalogowany” w ramach konta poczty o2.pl oraz zaakceptować postanowienia regulaminu usługi: „Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usługi Videostar” (https://videostar.pl/regulamin-o2). Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników operatorowi serwisu videostar.pl.
 8. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu o2.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści w serwisie o2.pl, a także za skutki udzielenia Administratorowi, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Administratora z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód) odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Administratora z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii lub innych treści na serwisie o2.pl lub z tytułu udzielenia Administratora, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Administratora z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na pierwsze żądanie Administratora lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.
 10. Użytkownik korzystając z serwisu o2.pl poprzez umieszczanie konkretnych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia Administratorowi określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Administratora zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.
 11. Z tytułu korzystania z serwisu o2.pl Administrator nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu o2.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w szczególności za opublikowane w serwisie przez użytkownika treści, jak również za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia.
 12. Korzystanie z usług serwisu o2.pl jest dobrowolne.
 13. Każdy użytkownik serwisu o2.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu): - rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Administratora), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie o2.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne), - podszywanie się pod inne osoby, - naruszanie tajemnicy korespondencji, - naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci, inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Administratora, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Administratora.
 14. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie danej treści udostępnionej przez użytkownika w serwisie jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 14 a-e Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Administratora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danej opinii, komentarza lub innej treści, lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które Administrator ma prawo usunąć konkretną treść. Niezależnie od powyższego Administrator jest uprawniony do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
 15. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis o2.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu o2.pl, oraz fakt, iż treści dostępne w serwisie pochodzą także od innych niż Administratora podmiotów, Administrator nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu o2.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, a także w związku z przerwami w świadczeniu usług przez inne podmioty.
 16. Administrator do korzystania z Internetu, w tym serwisu o2.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Administrator zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.
 17. Informacje opisujące funkcjonalności serwisu o2.pl dostępne są na stronie http://www.o2.pl/. Administratora w celu poprawiania jakości serwisu o2.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu o2.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 18. W ramach serwisu Administrator udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej (abuse@firma.o2.pl) w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp.
 19. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu Administrator nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie: - za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu o2.pl i szkody wynikłe z tego tytułu, - za treści zamieszczone przez użytkowników i szkody wynikłe z tego tytułu, - za treści podmiotów innych niż Administrator i szkody wynikłe z tego tytułu, - z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu o2.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich, - z tytułu naruszenia przez inne niż Administrator podmioty praw osób trzecich, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich, - za usunięcie dowolnych treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie, mając na uwadze darmowy charakter serwisu o2.pl, Administrator w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu o2.pl wynikające z działań lub zaniechań innych podmiotów, osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których Administrator nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec; Administrator deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu o2.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.
 20. Administratora nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu poprzez ich umieszczanie na serwerach Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia jak również niepublikowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do Administratora z tego tytułu, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Administratora prowadzenia serwisu o2.pl.
 21. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu o2.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres: Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa
 22. Administrator oświadcza, iż każdorazowo, gdy zwracają się o to do Administratora uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Administrator udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu o2.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu o2.pl, przy czym Administrator działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Administratora do przekazania takich danych.
 23. Użytkownik umieszczając wpis, komentarz, a także inne treści w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Administratora, w tym także w celach reklamowych.
 24. Administrator oświadcza, iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis o2.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. Administrator korzysta z cookies głównie w celu udoskonalenia korzystania z serwisu o2.pl przez użytkownika, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania lub ustalenia tożsamości użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu o2.pl. Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli użytkownik może znaleźć Polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://onas.o2.pl/polityka-prywatnosci, a także w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
 25. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.o2.pl/Regulamin.
 26. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu
bCHMhwnC
Wystąpił problem z wyświetleniem strony Kliknij tutaj, aby wyświetlić