REKLAMA
Odsłoń newsy
Odsłoń newsy
Copyright http sp. z o. o. -Reklama -Regulamin -Prywatność
Odświeżone 39 minut temu
Twoje konto
Pogoda
Radio
TV
WP
TVP1
TVP2
4FUN
Quizy
0
graczy online
Graj teraz!
REKLAMA
20.01.16 (13:45)

Regulamin O2

Regulamin korzystania z serwisu o2.pl.

Informujemy, iż prawa i obowiązki związane z administrowaniem serwisu o2.pl przejęła spółka http sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Regulamin korzystania z serwisu o2.pl.

I. Postanowienia ogólne.
Administratorem serwisu o2.pl jest HTTP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81B, lok. A-51, 00-382 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000326454, NIP 701-01-75-319, REGON 141771691, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych.
Administrator serwisu o2.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu HTTP. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.
Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
użytkownik – osoba korzystająca z serwisu o2.pl, niezależnie od umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
serwis o2.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie o2.pl, składających się na serwis o2.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.o2.pl/. Serwis o2.pl jest platformą internetową umożliwiającą dostęp do stron, serwisów i treści HTTP, innych podmiotów, oraz użytkowników.
serwery HTTP – serwery HTTP, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis o2.pl.
II. Zasady korzystania z serwisu o2.pl.

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu o2.pl umożliwiającego użytkownikom między innymi nieodpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w serwisie oraz w innych serwisach internetowych administrowanych przez Administratora lub podmioty powiązane z Administratorem, oraz nieodpłatne umieszczanie m.in. określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, linków lub innych treści, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności HTTP. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu o2.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu.
 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie prawa do serwisu o2.pl, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują HTTP.
 5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu o2.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności: -przeglądać serwis, w tym treści pochodzące od HTTP, jak również od innych podmiotów, a także opinie, komentarze umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników, -zamieszczać w serwisie określone wypowiedzi, opinie, komentarze, linki lub inne treści zgodnie z dostępna funkcjonalnością serwisu o2.pl, -umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów, serwisu Facebook) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu o2.pl.
 6. Warunkiem korzystania z serwisu o2.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu o2.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu o2.pl polegające na umieszczaniu w Serwisie określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści w serwisie o2.pl oraz jest władny udzielić HTTP określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
 7. Serwis o2.pl może zawierać odniesienia (również interaktywne) do serwisu videostar.pl. Materiały serwisu videostar.pl stanowią usługę świadczoną przez operatora serwisu videostar.pl – Netwizor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. F. Nullo 2, 00-486 Warszawa, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000402267,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 10034. Aby nieodpłatnie korzystać z tej usługi użytkownik powinien posiadać status „zalogowany” w ramach konta poczty o2.pl oraz zaakceptować postanowienia regulaminu usługi: „Regulaminu Ogólnego Świadczenia Usługi Videostar” (https://videostar.pl/regulamin-o2). HTTP nie przekazuje danych osobowych użytkowników operatorowi serwisu videostar.pl.
 8. Przetwarzanie danych podanych przez użytkownika w ramach serwisu o2.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 9. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści w serwisie o2.pl, a także za skutki udzielenia HTTP, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez HTTP z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód) odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec HTTP z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych wypowiedzi, komentarzy, opinii lub innych treści na serwisie o2.pl lub z tytułu udzielenia HTTP, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez HTTP z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany na pierwsze żądanie HTTP lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom.
 10. Użytkownik korzystając z serwisu o2.pl poprzez umieszczanie konkretnych wypowiedzi, komentarzy, opinii, lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia HTTP określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez HTTP zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.
 11. Z tytułu korzystania z serwisu o2.pl HTTP nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu o2.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w szczególności za opublikowane w serwisie przez użytkownika treści, jak również za udzielone zgodnie z Regulaminem licencje, zgody i zezwolenia.
 12. Korzystanie z usług serwisu o2.pl jest dobrowolne.
 13. Każdy użytkownik serwisu o2.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu): - rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody HTTP), zamieszczanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie o2.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne), - podszywanie się pod inne osoby, - naruszanie tajemnicy korespondencji, - naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci, inne zachowanie użytkownika, w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub szeroko pojętymi zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy HTTP, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych HTTP.
 14. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie danej treści udostępnionej przez użytkownika w serwisie jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 14 a-e Regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez HTTP wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danej opinii, komentarza lub innej treści, lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które HTTP ma prawo usunąć konkretną treść. Niezależnie od powyższego HTTP jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
 15. HTTP oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis o2.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu o2.pl, oraz fakt, iż treści dostępne w serwisie pochodzą także od innych niż HTTP podmiotów, HTTP nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu o2.pl, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, a także w związku z przerwami w świadczeniu usług przez inne podmioty.
 16. HTTP do korzystania z Internetu, w tym serwisu o2.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, HTTP zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.
 17. Informacje opisujące funkcjonalności serwisu o2.pl dostępne są na stronie http://www.o2.pl/. HTTP w celu poprawiania jakości serwisu o2.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu o2.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 18. W ramach serwisu HTTP udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej (abuse@firma.o2.pl) w celu zgłaszania przez użytkowników informacji o naruszeniu prawa, Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp.
 19. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu HTTP nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie: - za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu o2.pl i szkody wynikłe z tego tytułu, - za treści zamieszczone przez użytkowników i szkody wynikłe z tego tytułu, - za treści podmiotów innych niż HTTP i szkody wynikłe z tego tytułu, - z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu o2.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich, - z tytułu naruszenia przez inne niż HTTP podmioty praw osób trzecich, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich, - za usunięcie dowolnych treści umieszczonych przez użytkownika, z przyczyn określonych w Regulaminie, mając na uwadze darmowy charakter serwisu o2.pl, HTTP w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu o2.pl wynikające z działań lub zaniechań innych podmiotów, osób trzecich, działania siły wyższej, innych zdarzeń, których HTTP nie mogła przewidzieć i którym nie była w stanie zapobiec; HTTP deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu o2.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum.
 20. HTTP nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu poprzez ich umieszczanie na serwerach HTTP. HTTP zastrzega sobie prawo usunięcia jak również niepublikowania treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do HTTP z tego tytułu, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez HTTP prowadzenia serwisu o2.pl.
 21. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu o2.pl należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej lub pisemnie na adres: HTTP, Warszawa (kod 00-382), Solec 81B/A-51
 22. HTTP oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do HTTP uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, HTTP udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu o2.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu o2.pl, przy czym HTTP działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi HTTP do przekazania takich danych.
 23. Użytkownik umieszczając wpis, komentarz, a także inne treści w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez HTTP, w tym także w celach reklamowych.
 24. HTTP oświadcza, iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis o2.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. HTTP korzysta z cookies głównie w celu udoskonalenia korzystania z serwisu o2.pl przez użytkownika, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania lub ustalenia tożsamości użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu o2.pl. Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli użytkownik może znaleźć Polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://onas.o2.pl/polityka-prywatnosci, a także w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
 25. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.o2.pl/Regulamin.
 26. HTTP zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie HTTP poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Zamknij