aktualizacja 

REGULAMIN KONKURSU

0

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU
(newspix.pl, Krzysztof Cichomski)
 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Wejściówki na koncert Natalii Nykiel” (dalej „Konkurs”).
 1. Organizatorem Konkursu jest GRUPA WIRTUALNA POLSKA Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004, o kapitale zakładowym 317.957.850,00 PLN oraz NIP: 527-26-45-593, REGON 142742958 (dalej „Organizator”).
 1. Konkurs odbywa się w dniu 19.04.2016 od godziny 15:45 do godziny 23:59
 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 1. Z zastrzeżeniem zapisów poniższych, Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczestnika (dalej „Uczestnik”) tj. pełnoletniej osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Uczestnikiem nie może być osoba będąca małżonkiem, zstępnym, wstępnym lub rodzicem pracownika/pracowników Organizatora (zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług) lub pozostające z tymi pracownikami w stosunku przysposobienia.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest pobranie aplikacji „o2- Serce Internetu” dostępnej na urządzenia z systemem Android i iOS ze sklepu Google Play lub Apple Appstore i rozwiązanie za jej pośrednictwem dowolnego quizu, którego wynik wraz z odpowiedzią na pytanie otwarte „Dlaczego to właśnie Ty powinieneś dostać podwójną wejściówkę na koncert Natalii Nykiel?” uczestnik musi wysłać (za pośrednictwem opcji Udostępnij, dostępnej bezpośrednio z poziomu aplikacji) na adres email: wydawcyo2@grupawp.pl (dalej „Zadanie konkursowe”).

Aplikacja o2- Serce Internetu dostępna jest pod adresami:

- https://itunes.apple.com/us/app/id494537014
- https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.o2.news&hl=pl

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody (dalej „Nagrody”):15dwuosobowych zaproszeń na koncert Natalii Nykiel, który odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku w klubie The View, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa o godzinie 20:00, każda o wartości 50 zł.
 1. Nagrody otrzyma 30 Uczestników, którzy jako pierwsi wykonają Zadanie konkursowe.
 1. W przypadku gdy Nagrody będą podlegać opodatkowaniu, do każdej z Nagród zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zwycięzcę tej Nagrody, którego jest podatnikiem. Nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty równowartości dodatkowej nagrody pieniężnej.
 1. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną, ani na inną Nagrodę.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu tj. wybór zwycięzców Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2016 roku do godziny 10:00.
 1. Organizator, niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu poinformuje zwycięzców o Nagrodach.
 1. Zwycięzca Nagrody zobowiązany jest do współpracy z Organizatorem w zakresie niezbędnym do przekazania/ realizacji Nagrody, w tym do przekazania wskazanych przez Organizatora informacji (np. adresu do wysyłki Nagrody, danych osoby towarzyszącej).
 1. Organizator może wykluczyć z Konkursu tj. pozbawić prawa do uzyskania Nagrody: a) Uczestnika, który w ramach uczestnictwa narusza postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub prawa innych Uczestników, b) w przypadku niemożliwości skontaktowania się z danym Uczestnikiem – Zwycięzcą.
 1. W przypadku utraty prawa do Nagrody lub rezygnacji z niej, wymagającej dla swojej ważności stosownego oświadczenia Uczestnika w formie pisemnej, Organizator przyzna Nagrodę innemu Uczestnikowi zgodnie kryterium przewidzianym w Regulaminie.
 1. Nagrody zostaną przekazane w sposób uzgodniony przez Organizatora z Uczestnikiem.
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać pisemnie na adres Organizatora, listem poleconym z dopiskiem „Konkurs o2”, a także e-mailowo na adres: [wydawcyo2@grupawp.pl]. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty email. Procedura reklamacyjna nie pozbawia Uczestnika realizowania swoich praw na drodze sądowej.
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w trakcie Konkursu (dalej „Dane osobowe”) jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) w celach związanych z Konkursem, w tym z jego przeprowadzeniem, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem (przesłaniem) Nagród, a także postępowaniem reklamacyjnym oraz rozliczeniem podatku od Konkursu. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich Danych osobowych i ich poprawiania
Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Zobacz także:
Oferty dla Ciebie
Wystąpił problem z wyświetleniem strony Kliknij tutaj, aby wyświetlić