Poczuj klimat Nerve [REGULAMIN]

0

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą „Poczuj klimat Nerve” (dalej „Konkurs”).

Poczuj klimat Nerve [REGULAMIN]
(Youtube.com)
 1. Organizatorem Konkursu jest GRUPA WIRTUALNA POLSKA Spółką Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137a, 02-231 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004, o kapitale zakładowym 317.957.850,00 PLN oraz NIP: 527-26-45-593, REGON 142742958 (dalej „Organizator”).
 1. Konkurs odbywa się w dniach od 03.09.2016 od godziny 18:00 do dnia 09.09.2016 do godziny 23:59.
 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 1. Z zastrzeżeniem zapisów poniższych, Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczestnika (dalej* „Uczestnik”*) tj. pełnoletniej osoby fizycznej, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Uczestnikiem nie może być osoba będąca małżonkiem, zstępnym, wstępnym lub rodzicem pracownika/pracowników Organizatora (zarówno zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług) lub pozostające z tymi pracownikami w stosunku przysposobienia.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest odpowiedzenie na pytanie „Jesteś obserwatorem czy graczem?”. Uczestnik musi wysłać odpowiedź na adres email: konkurso2@serwis.wp.pl (dalej „Zadanie konkursowe”).
 1. W Konkursie przewidziano następującą nagrodę (dalej „Nagroda”): 1 laptop Acer Aspire Switch 10 SW5-011-1439, o wartości 1000 zł brutto, 1 głośnik JBL Spark o wartości 250 zł brutto oraz Tablet Iconia a3 a10 brutto o wartości 350 zł brutto.
 1. Fundatorem nagrody jest spółka RABBIT ACTION sp. z o.o., z siedzibą przy al. Zjednoczenia 36, 01 – 830 Warszawa (dalej „Fundator”).
 1. Nagrodę otrzyma Uczestnik, który opracuje najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie konkursowe.
 1. W przypadku gdy Nagrody będą podlegać opodatkowaniu, do każdej z Nagród zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zwycięzcę tej Nagrody, którego jest podatnikiem. Nagroda pieniężna przeznaczona jest na zapłatę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Fundator. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania wypłaty równowartości dodatkowej nagrody pieniężnej.
 1. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną, ani na inną Nagrodę.
 1. Rozstrzygnięcie Konkursu tj. wybór zwycięzców Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 16 września 2016 roku do godziny 13:00.
 1. Organizator, niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu poinformuje zwycięzcę o Nagrodzie.
 1. Zwycięzca Nagrody zobowiązany jest do współpracy z Organizatorem i Fundatorem w zakresie niezbędnym do przekazania/ realizacji Nagrody, w tym do przekazania wskazanych przez Organizatora lub Fundatora informacji (np. adresu do wysyłki Nagrody, danych osoby towarzyszącej).
 1. Organizator może wykluczyć z Konkursu tj. pozbawić prawa do uzyskania Nagrody: a) Uczestnika, który w ramach uczestnictwa narusza postanowienia Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub prawa innych Uczestników, b) w przypadku niemożliwości skontaktowania się z danym Uczestnikiem – Zwycięzcą.
 1. W przypadku utraty prawa do Nagrody lub rezygnacji z niej, wymagającej dla swojej ważności stosownego oświadczenia Uczestnika w formie pisemnej, Organizator przyzna Nagrodę innemu Uczestnikowi zgodnie kryterium przewidzianym w Regulaminie.
 1. Nagrody zostaną przekazane w sposób uzgodniony przez Organizatora z Uczestnikiem.
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać pisemnie na adres Organizatora, listem poleconym z dopiskiem „Konkurs o2”, a także e-mailowo na adres: konkurso2@serwis.wp.pl. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź zostanie przekazana Uczestnikowi niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty email. Procedura reklamacyjna nie pozbawia Uczestnika realizowania swoich praw na drodze sądowej.
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników zbieranych w trakcie Konkursu (dalej „Dane osobowe”) jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) w celach związanych z Konkursem, w tym z jego przeprowadzeniem, wyłonieniem zwycięzców oraz przekazaniem (przesłaniem) Nagród, a także postępowaniem reklamacyjnym oraz rozliczeniem podatku od Konkursu. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich Danych osobowych i ich poprawiania
Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Zobacz także:
Oferty dla Ciebie
Wystąpił problem z wyświetleniem strony Kliknij tutaj, aby wyświetlić